Syn- och hörselinstruktör

Kursplan för syn- och hörselinstruktörsutbildning

Under våren 2018 kommer nästa kurs genomföras. Detta förutsatt att tillräckligt många visar intresse. Vi tar emot mellan 6 och 10 deltagare.
Om du redan vet att du vill delta, kontakta oss via e-post: synkurs@hagaberg.org

Kursinnehåll för utbildningen syn- och hörselinstruktör

SYFTE

Syftet med syn- och hörselinstruktörsutbildningen är att ge en praktisk och teoretisk utbildning för att kunna ge personer med synnedsättning, hörselnedsättning eller kombination av dessa stöd, så att personerna kan öka sin förmåga att hantera sitt vardagliga liv och ges möjlighet till delaktighet och aktivitet.

KURSDELTAGARE

Kursen omfattar sju veckor och vänder sig till personer med grundutbildning från vårdutbildning eller motsvarande kunskaper, eller personer inom kommunens verksamhet med erfarenheter av arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.

Sex till tio deltagare kan beredas plats vid varje kurs. Det finns möjlighet att bo på skolans internat under teoriveckorna. Skolan anordnar utbildning när tillräckligt många ansökande finns. Syn- och hörselinstruktörsutbildningen kan då tillfälle ges integreras med våra ordinarie kortkurser för personer med synnedsättning.

MÅL

Mål för kursen är att ge kursdeltagarna:

  • kunskap om och förståelse för de varierande behov av särskilda insatser som personer med syn- och/eller hörselnedsättning har,
  • kunskap för att metodiskt och tillsammans med personerna kartlägga behov, planera och genomföra träningsinsatser, som att hantera hjälpmedel och att klara det dagliga livet i hemmet och i närmiljön,
  • kunskap för att genomföra åtgärder i hemmiljön för att underlätta vardagen och för att öka säkerheten,
  • kunskap om behovet av kommunikation och alternativa former för denna samt vikten och möjligheten att tillägna sig information,
  • kunskap för att kunna orientera och vägleda om samhällets olika resurser för personer med funktionsnedsättning,
  • kunskap för att kunna informera och utbilda annan personal i kommunen om situationen/behoven för personer med hörselnedsättning, synnedsättning och dem med en kombination av dessa samt om sitt eget arbete.

KURSENS GENOMFÖRANDE

Alla former av kommunikation och informationshantering påverkas av en syn- och/eller hörselnedsättning. Det gäller både att läsa skriven text, ta emot information och att kunna kommunicera med andra människor. Därför läggs stor vikt vid detta.

Kursen betonar att metodiken i arbetet bör grunda sig på ett individbaserat och lösningsfokuserat arbetssätt. Det är personens behov och önskemål som ska vara vägledande för instruktörens insatser.

Kursen är en uppdragsutbildning som innehåller både undervisning på folkhögskolan, distansstudier/praktik. Fördelningen är fyra veckor på skolan och tre veckor distansstudier. De fyra veckorna på folkhögskolan ägnas främst åt teoretisk utbildning, samt en del praktisk träning i att lära ut hanterandet av hjälpmedel och åtgärder i hemmet som underlättar för personer med synnedsättning och de med både syn- och hörselnedsättning. För detaljer se preliminärt schema för kursen. Distansstudierna fokuserar på inläsning av litteratur och att arbeta med instuderingsuppgifter.

Under våren 2018 (v.15-21) kommer nästa kurs genomföras. Detta förutsatt att tillräckligt många anmäler sig. Vi tar emot mellan 6 och 10 deltagare. Sista anmälningsdag är 28 februari 2018. Anmälningen är bindande. Kursens kostnad är beroende på hur många som deltar på kursen.  Maxkostnaden för fyra veckors kurs, samt kost och logi är 50000 kronor. Priset minskar ju fler som deltar. Kurskostnaden kommer att debiteras i förskott dagen efter sista anmälningsdag.  
Om du redan vet att du vill delta, kontakta oss via e-post.

För ytterligare information om kursen, kurstider och kostnad kontakta oss per telefon eller e-post

Telefon: 08-550 910 50
E-post: synkurs@hagaberg.org