Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Jag förstår

Kursinnehåll

Innehållet i kursen kan rubriceras enligt följande och ska ge deltagarna kunskaper i:

Bemötande

Målet är att ge ökad förståelse för individen och förändringen i livssituation på grund av funktionsnedsättningen, och att utifrån detta möta, bemöta hjälpa personen i enlighet med intentionerna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Socialtjänstlagen.

Metodik

Målet är att ge kunskap om vuxenpedagogik och vikten av ett individanpassat och lösningsfokuserat arbetssätt,  som ökar motivationen och självtilliten hos personerna med syn- och hörselnedsättning.

Gerontologi

Kursen ger en orientering om gerontologi, varför vi åldras som vi gör och vilka förändringar som sker och konsekvenserna för att hantera en syn- och/eller hörselnedsättning. Frågor kring demens berörs också.

Kartläggning av behov

Kursen ska ge kunskap om hur en behovsinventering kan göras, och hur arbetet dokumenteras i en träningsplan för en person.

Ögats och örats funktion

Målet är att ge en orientering om anatomi och fysiologi, de vanligaste sjukdomarna och vad syn- och hörselnedsättning innebär för en person.

Aktiviteter i dagliga livet – ADL

Deltagarna får lära sig metodik för att lära ut och ge hushållsträning med och utan hjälpmedel. Praktiska övningar med fingerad syn- och hörselnedsättning ingår. Här ingår även diskussioner kring fritidsaktiviteter och hälsoaspekter.

Information och kommunikation

Det här temat ska ge deltagarna kunskap om viktiga faktorer som berör kommunikation och informationstillägnande för personer med en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Dit hör exempelvis kommunikationens betydelse i vårt samhälle, omgivningens betydelse för kommunikationen, hur man bästa kan tillägna sig information och nyheter av olika slag, olika sätt att kommunicera, tolkanvändning med mera.

Orientering och förflyttning

Deltagarna får information om grunderna i att orientera inomhus och utomhus i hemmiljön när man har syn- och hörselnedsättning. Deltagarna får också lära sig ledsagartekniker. Övningar med fingerad syn- och hörselnedsättning ingår även här.

Personliga hjälpmedel

Deltagarna får lära sig att lära ut användandet av de vanligaste förekommande hjälpmedel som personer med syn- och hörselnedsättning har.

Miljöåtgärder

Undervisningen ger kunskap om hur åtgärder som kan göras i hemmiljön efter behov som personen upplever. Det är åtgärder som användande av olika fasta hjälpmedel, ljussättning, ljudmiljö samt uppmärkning av olika apparater i hemmet.

Här ingår också att kunna göra åtgärder för att öka säkerheten och förebygga olyckor i hemmet.

Socialkunskap

Undervisningen i socialkunskap avser att ge kunskaper om samhällets resurser för personer med funktionsnedsättning, och hur beslutsgången är i den egna kommunen.

Presentationsteknik

Kursen ger träning i att informera olika personalgrupper om den egna verksamheten och om personer med syn- och hörselnedsättning i hemkommunen samt presentera sitt arbete i en verksamhetsberättelse.

Administrativa rutiner

Syftet är att ge kunskap om att i praktiken planera stödjande insatser tillsammans med en person och metodiskt genomföra, dokumentera och följa upp insatserna.


 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss!